Konferencja w Urszulinie 2014


                       STRESZCZENIA PRAC BADAWCZYCH
----------------------------------------------------------------------------

 OPINIE PIELĘGNIAREK NA TEMAT CZĘSTOŚCI    WYSTĘPOWANIA BŁĘDÓW MEDYCZNYCH W CODZIENNEJ  PRAKTYCE

                                                                                                       Anna Aftyka1
                                                                                                      Ilona Rozalska-Walaszek1
                                                                                                      Aleksandra Wróbel  4
                                                                                                      Edyta Medak 2,
                                                                                                      Grzegorz Kandzierski 3

 1 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 2 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego
   i Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 3 Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 4 Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Streszczenie.
Błędy medyczne są zdarzeniami, które mogą wystąpić w codziennej praktyce każdego z ogniw zespołu terapeutycznego, w tym również pielęgniarek. Najczęściej dzieli się je w oparciu o kryterium etapu postępowania leczniczego. Wyróżnia się błędy diagnostyczne, terapeutyczne, techniczne. W każdym momencie procesu terapeutycznego możemy się spodziewać zaistnienia błędu.

Cel.
Celem pracy było określenie opinii pielęgniarek na temat częstości występowania błędów medycznych w codziennej praktyce oraz próba ich klasyfikacji.

Materiał i metoda.
Badania były prowadzone w pierwszym i drugim kwartale 2012 roku z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety wśród pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych, zachowawczych oraz POZ.

Wyniki.
Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarskiej są zjawiskiem bardzo powszechnym. Należy monitorować i zgłaszać zaistniałe błędy medyczne, nie w celu pociągania do odpowiedzialności personelu, ale w celu zapobiegania dalszemu powielaniu zdarzeń niepożądanych i błędów. Należy poświęcić więcej czasu na omawianie zagadnień związanych z błędami medycznymi podczas kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy.

Słowa kluczowe: błąd medyczny, błąd pielęgniarski

---------------------------------------------------------------------------------------

OCENA WIEDZY PERSONELU MEDYCZNEGO NA TEMAT ROLI KOORDYNATORA TRANSPLANTACYJNEGO W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH POLSKICH UREGULOWAŃ PRAWNYCH

                                                                                                 Olga Watrakiewicz-Hurko

                                                                                           Praca wykonana pod kierunkiem
                                                                                      Dr hab. n. o zdr Joanna Gotlib WUM

Streszczenie
Transplantologia skupia w sobie wiele obszarów medycyny klinicznej, nieustannie się rozwija i wymaga ogromnej wiedzy całego zespołu ludzi przy jej zastosowaniu, od procedury dawstwa po przeszczepienie w kwestii medycznej, prawnej i etycznej.

Cel pracy
Głównym celem pracy jest ocena poziomu wiedzy personelu medycznego na temat roli koordynatora transplantacyjnego w świetle aktualnie obowiązujących polskich uregulowań prawnych.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w kwietniu 2013 roku wśród 100 losowo wybranych osób personelu medycznego: lekarzy i pielęgniarek oddziałów zabiegowych i diagnostycznych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.

Wyniki
W badanej grupie istotne statystycznie różnice pomiędzy badanymi grupami zawodowymi zaobserwowano w pytaniach dotyczących aspektów prawnych i medycznych orzeczenia śmierci mózgowej (p<0,000) i głównej przyczyny orzeczenia śmierci mózgu (p<0,021). Lekarze wykazali się większą wiedzą prawną niż pozostałe grupy zawodowe.

Wnioski
Wiedza personelu medycznego dotycząca roli koordynatora transplantacyjnego wśród niektórych grup zawodowych personelu medycznego wymaga uzupełnienia.
Wiedzę z zakresu prawa i zagadnień klinicznych dotyczącej transplantologii należy wśród personelu medycznego ustawicznie uaktualniać.
Słowa kluczowe: Koordynator transplantacyjny, transplantacja, prawo, wiedza, pielęgniarki, lekarze
W dniach 25-26 kwietnia 2014 roku
 w miejscowości Urszulin Zajazd Drob http://www.zajazddrob.pl odbyła się konferencja naukowo szkoleniowa

organizowana przez PTPAIIO Oddział Lubelski pod honorowym patronatem
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie


"Pielęgniarstwo anestezjologiczne
  i intensywnej opieki – teoria
 i praktyka"Wiodącym tematem była opieka nad pacjentem z patologią układu oddechowego.

Plan konferencji był następujący:

Piątek 25.04.2014
11:00-12:00 Rejestracja uczestników
12:00-13:00 obiad
13:00-15:00 I sesja „Wentylacja ogólna”

13:00-13:15 Przywitanie uczestników i gości - mgr Bożena Kopacz
13:15-14:00 Dlaczego wentylujemy pacjentów? - dr Rafał Rutyna
14:00-14:30 Typy wentylacji - dr Artur Florek
14:40-15:00 Medyczne aspekty PEEP - dr Katarzyna Czarko
15:00-15:30 przerwa kawowa
15:30-17:00 II sesja „Wentylacja nieinwazyjna”
15:30-16:15 Wentylacja nieinwazyjna epidemiologia
– dr Małgorzata Czajkowska- Malinowska

16:15-17:00 Wentylacja nieinwazyjna - praktyczne aspekty tego sposobu wentylacji
 – dr Michał Grzybowski

17:00-17:10 Prezentacja firmy Promed
17:00-17:30 przerwa kawowa
17:30:19:10 III sesja: ,,Problemy pielęgnacyjne pacjentów wentylowanych”
17:30- 19:00 Problemy pacjentów wentylowanych – mgr Katarzyna Rydzewska,
mgr Bożena Kopacz

19:00-19:10 Prezentacja firmy Linde
19:45 uroczysta kolacja
Sobota 26.04.2014
8:00-9:00 śniadanie
9:00-11:00 sesja IV
9:00-9:30 Badania naukowe w pielęgniarstwie – mgr Aleksandra Wróbel,
mgr Olga Watrakiewicz- Hurko

9:30-10:30 Werbalny i niewerbalny aspekt komunikacji w pielęgniarstwie
– Jarosław Cupryś f. Kapron

10:30-11:00 Relacja pacjentki wentylowanej mechanicznie w domu
- Elżbieta Grodzicka

11:00-11:30 przerwa kawowa
11:30-13:00 sesja V
11:30- 12:00 Mobilizacja i ewakuacja wydzieliny z układu oddechowego u pacjentów wentylowanych mechanicznie- Joanna Grzybowska-Gałuszka
12:00-12:45 Rehabilitacja dróg oddechowych- mgr Jakub Łupina
12:45-13:00 Zakończenie konferencji
13:00-14:00 obiad
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!